Oddělení literatury

Home » O nás

O nás

Oddělení literatury je jednou ze součástí Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity (spolu s odděleními lingvistiky, knihovnictví, kulturní dramaturgie a audiovizuální tvorby). Jeho pracovníci se podílejí především spolu s pracovníky oddělení lingvistiky na realizaci bohemistických studijních oborů, ale vyučují i některé předměty pro ostatní studijní obory ÚBK. Odborně leží těžiště zájmu členů oddělení především v české literatuře 20. století.

Literární věda náleží k oborům s nejdelší tradicí na Slezské univerzitě, ba přímo k oborům zakladatelským. Již v samých počátcích tehdejší Filozofické fakulty (1990) se zformovala katedra literární vědy, muzeologie a výtvarné fotografie, jež mj. zajišťovala výuku oboru Česká literatura, její dokumentace a tvořivé využití. Obor v sobě kromě literárněvědné části zahrnoval i základy knihovnictví, z nichž posléze vykrystalizoval samostatný obor, zatímco v původním oboru byla posílena výuka lingvistických disciplín – tak vznikl obor Česká literatura v podobě, v jaké se vyučuje prakticky dodnes. Organizačně ještě na počátku 90. let vznikl z bohemistické a knihovnické části původní katedry Ústav bohemistiky a knihovnictví, jenž pod tímto názvem působí do současnosti, byť k původním dvěma kmenovým oborům přibyly zejména po roce 2000 nové.

U počátků opavské literárněvědné bohemistiky stál především Jiří Urbanec (1932-2014), tehdejší vedoucí Památníku Petra Bezruče, první děkan Filozofické fakulty a také vedoucí katedry literární vědy, muzeologie a výtvarné fotografie. Po zřízení Ústavu bohemistiky a knihovnictví dlouholetý vedoucí oddělení literatury (do 2002) a po Jiřím Cejpkovi také vedoucí celého ústavu (v letech 1999-2008). V počátcích tvořili většinu pracovníků literárněvědného pracoviště pedagogové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Milan Kopecký, Vlastimil Válek, Karel Palas) a brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu AV (Štěpán Vlašín, Ladislav Soldán, Drahomíra Vlašínová, krátce Alena Hájková), kromě nich působili jistou dobu na pracovišti také Antonín Satke nebo Drahomír Šajtar. Během 90. let se personální obsazení stabilizovalo jednak přechodem některých pracovníků na plný úvazek (D. Vlašínová, L. Soldán), jednak příchodem mladších pedagogů (L. Martinek, L. Pavera).

Současné personální složení je již důsledkem generační obměny, jíž pracoviště procházelo postupně po roce 2000.


Leave a comment