Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jakub Sichálek

Jakub Sichálek

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2003), Ph.D. Univerzita Karlova (2018)

 

Odborné zaměření

starší česká literatura; editologie; historie literárního dějepisectví

 

Publikace

knižní edice:
 • Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura. Uspořádal, závěrečnou studii a ediční poznámku napsal, komentáře, vysvětlivky, bibliografii a rejstříky sestavil Jakub Sichálek (Praha: ÚČL AV ČR 2013).
 • Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů. České listy. Ed. Jakub Sichálek. Praha ‒ Brno: NF ČK ‒ ÚČL AV ČR ‒ Host 2018 (Česká knižnice, 97)
novější studie a články:
 • Oráč z Čech – výzva školnímu literárnímu kánonu. Český jazyk a literatura 73, 2022–2023, s. 232–238 (společně s J. Heczkem, L. Racskovou a M. Líbalem).
 • Genealogie české středověké prózy o Jozefovi a Aseneth. Studia mediaevalia Bohemica 11, 2019, č. 1, s. 7–20 (vyšlo 2021).
 • Oráč z Čech. Obsah a interpretace díla. Okolnosti vzniku díla. Česká paralela – Tkadleček. In: J. Stočes et al.: Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus (Domažlice: Nakladatelství Českého lesa 2021), s. 112–141.
 • Staročeská světská lyrika. In: L. Doležalová, M. Dragoun (edd.): Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor (Praha: Scriptorium 2020), s. 309–325.
 • Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In: P. Rychterová (ed.): Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation (Turnhout: Brepols 2019).
 • Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady. In: M. Tichý, J. Sichálek (edd.): Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. (Opava: Slezská univerzita v Opavě 2018), s. 59–73.
 • Editologická problematika staročeské literatury. In: M. Kosák, J. Flaišman a kol. Editologie. Od náčrtu ke knize (Praha: ÚČL AV ČR 2018), s. 219–262.
 • Jan Vilikovský a staročeská literatura. In: J. Štogr, J. Štogrová (edd.): Historie nejen literární (Plzeň: Knihovna kardinála Berana 2017), s. 24–33.
 • European Background: Czech Translations. In: E. Solopova (ed.): The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation (Leiden: Brill, 2017), s. 66–84.
 • Lost and Found in Translation. Der alttschechische Barlaam zwischen kontemplativem Traktat, Predigt und Abenteuerroman. In: M. Meyer, C. Cordoni (edd.): Barlaam und Josaphat. Neue Perspektiven auf ein europäisches Phänomen (Berlin: de Gruyter 2015), s. 321–341 (společně s Pavlínou Rychterovou).
 • České texty v Roudnických rukopisech. Mastičkář a Kocovník. In: M. Dragoun, L.Doležalová, A. Ebersonová (edd.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem (Praha: Scriptorium 2015), s. 206–229.

Projekty

 • 4/2011-3/2017, ERC-Projekt Volkssprachliche Texte des Spätmittelalters (ERC-Starting Grant Pavlína Rychterová The Origins oft he Vernacular Mode, Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien; člen řešitelského týmu)
 • 2017-2019 “Tvůrčí opisy”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504) (grant GA ČR, hlavní řešitelka Lucie Doležalová; člen řešitelského týmu)
 • 2020-2021 Ackermann aus Böhmen a problém kánonu starší české literatury (SGS, hlavní řešitel)