Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Jakub Sichálek

Jakub Sichálek

Kvalifikace

Mgr. Ostravská univerzita (2003), Ph.D. Univerzita Karlova (2018)

 

Odborné zaměření

starší česká literatura; editologie; historie literárního dějepisectví

 

Publikace

knižní edice:
 • Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura. Uspořádal, závěrečnou studii a ediční poznámku napsal, komentáře, vysvětlivky, bibliografii a rejstříky sestavil Jakub Sichálek (Praha: ÚČL AV ČR 2013).
 • Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů. České listy. Ed. Jakub Sichálek. Praha ‒ Brno: NF ČK ‒ ÚČL AV ČR ‒ Host 2018 (Česká knižnice, 97)
novější studie a články:
 • Komentář. In: Jan Hus: Výbor z drobných českých spisů. České listy. Ed. Jakub Sichálek. Praha ‒ Brno: NF ČK ‒ ÚČL AV ČR ‒ Host 2018, s. 141‒153.
 • Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In: Pavlína Rychterová (ed.): Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation (Turnhout: Brepols 5/2019).
 • Starší světová literatura v kontextu univerzitní výuky bohemistiky. Rámcová úvaha s několika příklady. In: M. Tichý, J. Sichálek (edd.): Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. (Opava: Slezská univerzita v Opavě 2018), s. 59-73.
 • Editologická problematika staročeské literatury. In: Michal Kosák, Jiří Flaišman a kol. Editologie. Od náčrtu ke knize (Praha: ÚČL AV ČR 2018), s. 219-262.
 • Jan Vilikovský a staročeská literatura. In: Josef Štogr, Jarmila Štogrová (edd.): Historie nejen literární (Plzeň: Knihovna kardinála Berana 2017), s. 24-33.
 • European Background: Czech Translations. In: Elizabeth Solopova (ed.): The Wycliffite Bible: Origin, History and Interpretation (Leiden: Brill, 2017), s. 66‒84.
 • Lost and Found in Translation. Der alttschechische Barlaam zwischen kontemplativem Traktat, Predigt und Abenteuerroman. In: Matthias Meyer, Constanza Cordoni (edd.): Barlaam und Josaphat. Neue Perspektiven auf ein europäisches Phänomen (Berlin: de Gruyter 2015), s. 321‒341 (společně s Pavlínou Rychterovou).
 • Poznámky k recepci Lichačovovy koncepce textologie v západní Evropě a české paleobohemistice. In: Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). Přeložila Jitka Komendová (Praha: ÚČL AV ČR 2015), s. 117‒127.
 • České texty v Roudnických rukopisech. Mastičkář a Kocovník. In: Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová (edd.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem (Praha: Scriptorium 2015), s. 206‒229.
 • Polemika o germanika. Kapitola z literárního dějepisu. Slovo a smysl – Word & Sense 11, 2014, č. 22, s. 86–92.
 • Vícejazyčnost literárního života v českých zemích 14. a 15. století. Sedm tematických exkurzů v rámci bohemistiky. Česká literatura  62, 2014, s. 711–744.

Projekty

 • 4/2011-3/2017, ERC-Projekt Volkssprachliche Texte des Spätmittelalters (ERC-Starting Grant Pavlína Rychterová The Origins oft he Vernacular Mode, Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien; člen řešitelského týmu)
 • od 1/2017 “Tvůrčí opisy”: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504) (grant GA ČR, hlavní řešitelka Lucie Doležalová; člen řešitelského týmu)